Het volgende werd in 1915 gepubliceerd door Nahum Goldmann

“De historische missie van onze wereldrevolutie is het herschikken van een nieuwe cultuur van de mensheid ter vervanging van het vorige sociale systeem. Deze bekering en reorganisatie van de mondiale samenleving vereist twee essentiële stappen: ten eerste de vernietiging van de oude gevestigde orde, ten tweede het ontwerp en de oplegging van de nieuwe orde, de eerste fase vereist de opheffing van alle grensgrenzen, natie en cultuur, ethische belemmeringen voor het overheidsbeleid en sociale definities. Alleen dan kunnen de vernietigde oude systeemelementen worden vervangen door de opgelegde systeemelementen van onze nieuwe orde. ”

‘De eerste taak van onze wereldrevolutie is vernietiging. Alle door de traditionele samenleving gecreëerde sociale lagen en sociale formaties moeten worden vernietigd. Individuele mannen en vrouwen moeten uit hun voorouderlijke omgeving worden verwijderd, uit hun geboortemilieu worden gerukt, geen enkele traditie mag als heilig blijven bestaan. Traditionele sociale normen mogen ook alleen worden gezien als een uit te roeien ziekte. De uitspraak van de nieuwe orde is: niets is goed, dus alles moet bekritiseerd en afgeschaft worden. Alles wat er was, moet weg zijn. ‘

‘De krachten die de traditionele samenleving in stand houden, zijn’ vrijemarktkapitalisme ‘in de sociaal-economische sfeer en’ democratie ‘in de mentale politieke sfeer. De kapitalistische vrije markt vecht niet tegen de oude economische orde, noch leidt de democratie een felle hete strijd tegen de reactiekrachten die tegen de nieuwe orde zijn, daarom zal ons transformatieve werk worden opgelegd door het verenigende principe van de militaristische geest, de negatieve de taak om de oude gevestigde orde te vernietigen, zal pas volledig worden opgelost en voltooid wanneer alle menselijke massa’s allemaal met geweld worden verzameld als geüniformeerde soldaten onder opgelegde massa-conformiteit van nieuwe ordecultuur. ” [Communisme, links]

“Na vernietiging van de oude order is de bouw van de nieuwe order een grotere en moeilijkere taak.”

‘We zullen de oude ledematen uit hun oude wortels in diepe lagen hebben gescheurd, sociale normen zullen ongeorganiseerd en anarchistisch liggen, dus moeten ze worden geblokkeerd tegen nieuwe culturele vormen en sociale categorieën die van nature opnieuw opduiken. De algemene massa zal eerst zijn overgehaald om zich als gelijken aan te sluiten bij de eerste taak om hun eigen traditionele samenleving en economische cultuur te vernietigen, maar dan moet de nieuwe orde met geweld worden gevestigd door mensen opnieuw te verdelen en te differentiëren alleen in overeenstemming met de nieuwe piramidale hiërarchie systeem van onze opgelegde wereldwijde monolithische nieuwe wereldorde. ”

‘Het kapitalisme moet worden veroordeeld als een fundamenteel ongeluk veroorzaakt door de rijkdom van de kapitalistische macht die de valse scheiding tussen de hoge heersers en de onderdrukte uitgebuite massa’s uitbuit. De massa’s moeten ertoe worden aangezet het concept van persoonlijke rijkdom en persoonlijke rechten te verwerpen, deze tweede taak zal ook alleen worden opgelost dankzij het grote leidende principe van de ondergeschikte militaristische geest waarin superieure rangen orde opleggen aan inferieure, nieuwe wereldorde: ” die het ware aristocratische principe van “macht is juist” zal brengen bij degenen die kunnen regeren – zullen regeren “.

Aanvulling:

De revolutie zal niet gebeuren met wapens. Het zal stapsgewijs gebeuren, jaar na jaar, generatie per generatie. We zullen geleidelijk hun onderwijsinstellingen en politieke functies infiltreren en ze langzaam transformeren in marxistische entiteiten terwijl we op weg zijn naar universeel egalitarisme. – Max Horkheimer

ENGELS/ENGLISH

The following was published in 1915 by Nahum Goldmann

“The historical mission of our world revolution is to rearrange a new culture of humanity to replace the previous social system. This conversion and reorganisation of global society requires two essential steps, firstly the destruction of the old established order, secondly, the design and imposition of the new order, the first stage requires elimination of all frontier borders, nationhood and culture, public policy ethical barriers and social definitions. Only then, the destroyed old system elements can be replaced by the imposed system elements of our new order.”

“The first task of our world revolution is destruction. All social strata and social formations created by traditional society must be annihilated. Individual men and women must be uprooted from their ancestral environment, torn out of their native milieus, no tradition of any type shall be permitted to remain as sacrosanct. Traditional social norms must also be viewed only as a disease to be eradicated. The ruling dictum of the new order is, nothing is good so everything must be criticised and abolished. Everything that was must be gone.”

“The forces preserving traditional society are “free market capitalism” in the social economic realm, and “democracy” in the mental political realm. The capitalist free market does not fight against the old economic order, nor does democracy lead a fierce hot battle against the forces of reaction which oppose the new order, therefore our transformative work will be imposed through the unifying principle of the militaristic spirit, the negative task of destroying the old established order will be completely solved and finished only when all the human masses are all forcibly collectivised as uniformed soldiers under imposed mass-conformity of new order culturing.” [Communism, the left]

“After destruction of the old order, construction of the new order is a larger and more difficult task.”

“We will have torn out the old limbs from their ancient roots in deep layers, social norms will be lying disorganised and anarchic so they must be blocked against new cultural forms and social categories naturally re-emerging. The general masses will have been first persuaded to join as equals in the first task of destroying their own traditional society and economic culture, but then the new order must be forcibly established through people again being divided and differentiated only in accordance with the new pyramidal hierarchical system of our imposed global monolithic new world order.”

“Capitalism must be condemned as a fundamental misfortune caused by the wealth of capitalist power exploiting the false separation between the high rulers and the oppressed exploited masses. The masses must be induce to repudiate the concept of personal wealth and personal rights, this second task will also be solved only by virtue of the great guiding principle of the subordinating militaristic spirit in which superior ranks impose order on inferiors, new world order: “which will bring the true aristocratic principle of “might is right” in the those who can rule – shall rule”.

Addition:

The Revolution won’t happen with guns. It will happen incrementally, year by year, generation by generation. We will gradually infiltrate their educational institutions and political offices, transforming them slowly into Marxist entities as we move towards universal egalitarianism. — Max Horkheimer

Scroll naar top